Soalan


SULIT                                                                                      SK. SUNGAI BEHRANG
Peperiksaan Penggal I
Pendidikan Muzik
Tahun 6
60 minit                                                                                                                        2011

===============================================================
Peperiksaan Penggal I
PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 6

60 minit
________________________________________________________________________

NAMA            : __________________________________________________________
KELAS           : __________________________________________________________

Arahan :
No. soalan
Markah Penuh
Markah Diperolehi
A
10 %

B
10 %

C
30 %

Jumlah
50 %


1. Kertas ini mengandungi 6 muka surat
    termasuk muka hadapan. Periksa sama
    ada kertas soalan anda mencukupi.
2. Jawab kesemua 4 soalan.
3. Pastikan semua soalan telah dijawab
    sebelum dihantar.
4. Tulis nama dan kelas dengan jelas
    dan terang.Disediakan oleh,                                                            Disemak oleh,


………………………………..                                  ……………………………
(PN. SITI MAZSITAH )                                             (PN. HJH DALILAH)
KETUA PANITIA MUZIK                                           PK PENTADBIRAN                                            
 
 
- SELAMAT MENJAWAB -
SOALAN A ( 10 M )


X
 

 
 
Tandakan           jika betul dan           jika salah.


 
1. Tempo kura-kura  berjalan adalah lebih cepat daripada        
     Kuda berlari.
2. ‘Do, Re, Mi’ adalah contoh pic bagi bagi detik.


 
3. melodian  adalah sejenis alat muzik yang tak bermelodi.


 
4. Dram samping menghasilkan bunyi tak lanjut.


 
5. Nilai tanda rehat kuaver  ialah 1/2.


 
6. ‘So, Mi, Do’ ialah solfa menaik.

7. Tik tok hasil bunyi alat perkusi kastanet.


 
8. Kerincing menghasilkan bunyi tak lanjut.


 
9. Gong dimainkan dengan memukul tengah-tengah gong
    dengan pemukul.


 
10. Sape ialah alat muzik tradisional yang perlu dimainkan dengan
      Teknik paluan.


SOALAN B ( 10 )
Bulatkan jawapan yang betul.

1. alat muzik maracas dimainkan secara
A. Tiupan                               B. Petikan                              C. Goyangan

2. Hasilan bunyi berikut dapat kita merasai detik bunyinya kecuali…..
A. titisan air paip                  B. memetik jari                      C. angin bertiup

3. Yang manakah bergerak dengan tempo yang paling lambat?
A. kucing berlari                   B. ayam berjalan                  C. kuda berjalan

4. Pilh jawapan yang betul berkaitan tanda kaedah Kodly
A.         = ta                             B.       = ti - ti                           C.       = sa - a
5. Solfa yang berpic secara menurun ialah …..
A. so, la, so, mi                     B. so, mi, re, do                     C. do, re, mi, so

6.              ialah not ______________.
A. rehat krocet                      B. minim                                C. krocet

7. Yang manakah berpic rendah?
A. bunyi berteriak                 B. petikan tali gitar yang halus      C. bunyi menguap

8. Jumlah garis baluk ialah .
A.  6                                        B. 5                 C. 4

9. Berikut adalah alat muzik bermelodi kecuali …….
A. gong                                  B. zilofon                               C. melodian


 
10.         +         =
A. 1                                         B. 2                                         C. 3
SOALAN C ( 10 M )
Lengkapkan lagu ‘Bahasa Jiwa Bangsa’ di bawah berpandukan senikata yang diberi.

Bahasalah menyatukan kita semua,

Bahasa jiwa bangsa,

Gunakanlah bahasa kebangsaan kita,

Marilah, mari rakyat semua,

Maju bangsa dan maju negara

 
 


________________________________________________________________
Marilah amalkan ramai-ramai,
________________________________________________________________
Yakinlah bahasa jiwa bangsa
________________________________________________________________
Buktikan taat setia pada satu bahasa,
________________________________________________________________
Megahkan bahasa kita
________________________________________________________________


SOALAN C ( 10 M )

Isi tempat kosong dengan nama alat perkusi  berpandukan pilihan jawapan yang diberi.      Dram samping                             Kastanet
      Kerincing                                     Simbal
      Kayu Tik-Tok                              Tamborin
      Dram bes                                      Loceng
 
 
SOALAN C ( 10 M )
Lengkapkan lagu ‘Tanggal 31’ di bawah berpandukan senikata yang diberi.

Sambut dengan jiwa yang merdeka, ,
Bulan lapan lima puluh tujuh ,
Ia pasti menjadi sejarah.
Sambut dengan jiwa yang merdeka,
Hari yang mulia hari bahagia,


 
 
Tanggal 31